Reklamace, oprava zboží

Protokol pro reklamaci zboží:Protokol pro reklamaci zboží:
Reklamační protokol pro záruční a pozáruční opravu, výměnu zboží, nebo odstoupení od smlouvy najdete zde. Protokol je také součástí e-mailu v potvrzení o objednávce.

 • Reklamační protokol můžete rovnou vyplnit pomocí klávesnice, následně vytisknout. Protokol je možné uložit (stáhnout).
 • Reklamační protokol lze rovnou vytisknout a následně ručně vyplnit. Protokol je možné uložit (stáhnout).

Popis správně zaslané reklamace:
Vyplněný protokol přiložte ke zboží do zásilky. Takto připravenou zásilku zašlete prosím na naši níže uvedenou adresu.

Průběh vyřízení reklamace:
O přijetí, průběhu i vyřízení reklamace vás budeme informovat mailem/ telefonicky. Na závěr řízení vám bude vydáno potvrzení o datu a způsobu jejího vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Příjem reklamace:

 • Reklamaci můžete uplatnit u Vašeho prodejce.
 • Na provozovně MALAPA s.r.o.

       MALAPA s.r.o.
       Tři sekery 145 (průmyslová zóna)
       353 01 Mariánské Lázně

       Telefon:
       +420 778 086 580
       +420 778 069 837

       E-mail:
       info@malapa.cz
       obchod@malapa.cz

Nekompletní objednávka:
Při chybně dodané objednávce, je kupující ihned povinen informovat prodávajícího.

 • Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím.
 • neobdržel-li se zásilkou také fakturu (daňový doklad).

Poškozená zásilka:
Dostal se k vám poškozená zásilka, nebo jste vadu způsobenou přepravou zjistili až po otevření? Nastalá situace nás mrzí. Máme pro vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo.

 • Přepravní obal je na pohled poničený, nebo zdeformovaný: V případě, že vám kurýr přivezl poškozenou zásilku, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete zásilku přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete zásilku rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili.
 • Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený: Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.).

Náklady na dopravu:
Náklady na dopravu zboží při reklamaci nese kupující, stejně tak i riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.

Doba reklamace:

Prodávající vyřídí Vaši reklamaci zboží nejpozději do 30 dnů, nebude-li domluveno jinak.

Záruční doba:

Reklamovat naše výrobky můžete do 2 let, pokud není uvedeno jinak, např. akumulátory... Kupující má právo reklamovat zboží v uvedené záruční lhůtě. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

Odpovědnost za vady:
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Pokud není dohodnuto jinak, platí 24 měsíců. Pokud se do jednoho roku projeví vada výrobku, budeme s vámi situaci řešit výběrem z možností: opravou věcí, přiměřenou slevou za projevenou vadu, dodáním nové věci, v krajním případě i odstoupením od smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti, nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by sjednání nápravy kupujícímu, který je spotřebitelem působilo značné obtíže.
 • Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která již byla kupujícím reklamována v minulosti a prodávající na tuto vadu poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny zboží.

Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR):
V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, spotřebitelé se mohou spotřebitelé obracet na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce (ČOI) je
(více info najdete na coi.cz) subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Odstoupení od smlouvy kupujícího:
Právo odstoupit od kupní smlouvy má kupující do čtrnácti dnů od převzetí zboží, bez udání důvodu. Odstoupit od kupní smlouvy nelze například na dodávku zboží upraveného na míru nebo pokud se jedná o zboží prodávané v zavřeném či zataveném obalu, které je z tohoto obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Spotřebitel ponese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec běžného vyzkoušení. Vrátí-li se výrobek jakkoli poškozený, kdy už ho nelze zařadit do prodeje, může být námi vracená hodnota výrobku nižší.

Odstoupení od smlouvy prodávajícího:
Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů, z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.